Legislație

 • Legea nr. 1/2011
  Privind educaţia naţională.
 • Legea nr. 215/2001
  Privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 188/1999
  Privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 53/2003
  Codul Muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 7/2004
  Privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.
 • Legea Nr.82/1991
  A contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea Nr. 98/2016
  Privind achiziţiile publice.
 • Legea Nr. 213/1998
  Pivind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.
 • Legea Nr. 273/2006
  Privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea Nr. 500/2002
  Privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 544/2001
  Privind liberul acces la informaţiile de interes public.
 • Legea nr. 554/2004
  Privind contenciosul administrativ.
 • H.G. nr. 611/2008
  Privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
 • Legea-cadru nr. 284/2010
  Privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
 • Ordonanţa nr. 27/2002
  Privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Ordinul Ministerului Finanţelor Publice Nr. 1792/2002
  Privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice.
 • Legea Nr. 10/1995
  Privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea Nr. 50/1991
  Privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 52/2003
  Privind transparenţa decizională în administraţia publică.
 • H.G. Nr. 273/1994
  Privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.
 • H.G. Nr. 766/1997
  Privind aprobarea unor regulamente referitoare la calitatea în construcţii.
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 5/25.01.2001
  Prin care terenurile şi clădirile din domeniul public al municipiului Bucureşti în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, trec în administrarea primăriilor de sector.
 • Hotârarea Consiliului Local Sector 6 nr. 10/22.02.2001
  Privind înfiinţarea Administraţiei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat sector 6.
 • HCL Sector 6 nr. 162/18.08.2009
 • HCL Sector 6 nr. 68/08.04.2013
 • HCL Sector 6 nr. 136/26.09.2013