Politica de confidențialitate

Introducere

Administrația Şcolilor Sector 6 se angajează să vă protejeze datele cu caracter personal și să vă respecte confidențialitatea. Această notă de informare explică modul în care colectăm, folosim, partajăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Administrația Şcolilor Sector 6 va prelucra datele dumneavoastră personale într-o manieră transparentă și legală. Toate datele personale pe care le furnizați vor fi utilizate numai în conformitate cu Politica Administrației Şcolilor Sector 6 de protecție a datelor.
Administrația Şcolilor Sector 6 poate modifica din când în când această notificare prin actualizarea acestei pagini. Ar trebui să verificați din când în când această pagină pentru a vă asigura că sunteți mulțumit de orice schimbare. Această notificare este valabilă din data de 02.04.2019.

Informații generale

Potrivit legislației, dumneavoastră sunteți o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a vă permite să vă exercitați cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, Administrația Şcolilor Sector 6 și dumneavoastră, „persoana vizată”.

Date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Numele dumneavoastră, adresa, numărul de telefon, date de localizare, date despre starea de sănătate, statut social, date bancare și codul numeric personal sunt câteva exemple de date cu caracter personal.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, în scopuri determinate, explicite și legitime, limitat la ceea ce este necesar în raport cu prevederilor legale în vigoare.
Administrația Şcolilor Sector 6, prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

  • Informații generale de contact (nume, prenume, nr. telefon, etc.),
  • Identificatori guvernamentali (CNP, serie și număr act de identitate),
  • Informații despre poziția la locul de muncă (numele angajatorului, denumirea funcției),
  • Orice alte date necesare exclusiv în vederea exercitării autorității publice sau în vederea respectării prevederilor legale.

Scopul și legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal

Legalitatea prelucrării se face in conformitate cu prevederile Art. 6 lit. b, c și e din Regulamentul (UE) nr. 679 din 2016 „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”, „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului”, respectiv „prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul”.
Administrația Şcolilor Sector 6 va prelucra categoriile datele menționate mai sus în următoarele scopuri:

  • Desfășurarea concursurilor de angajare,
  • Pentru a răspunde la cererile, solicitările sau petițiile dumneavoastră,
  • Pentru administrarea relațiilor contractuale,
  • Asigurarea îndeplinirii obligațiilor care îi revin din reglementările europene sau naționale.

Partajarea datelor cu caracter personal

Nu vom vinde, distribui sau închiria datele dvs. personale către terțe părți, decât dacă avem permisiunea dumneavoastră sau dacă legea ne cere să facem acest lucru. Administrația Şcolilor Sector 6 nu este responsabil pentru utilizarea datelor dumneavoastră de către terțe parți în scopuri proprii. În astfel de cazuri aceste terțe parți sunt considerate și ele operatori de date. Pentru mai multe informații consultați politicile lor de confidențialitate.

Administrația Şcolilor Sector 6 poate dezvălui datele dumneavoastră personale fără permisiunea dumneavoastră, în măsura în care acest lucru este solicitat de legislația Uniunii Europene sau de legislația națională, în legătură cu orice procedură juridică sau cu o acțiune în justiție și pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile sale legale.

Perioada stocării datelor cu caracter personal

Nu vom stoca datele mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care am procesat datele dumneavoastră. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră, depinde de tipul de date și de scopul pentru care procesăm datele dumneavoastră.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Administrația Şcolilor Sector 6 garantează faptul că prelucrează datele cu caracter personal în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform art. 25 și 32 din Regulamentul general privind protecția datelor.

Dacă, în ciuda tuturor eforturilor noastre, se produce o breșă de securitate, vom face tot ce ne stă în putere pentru a limita daunele. În cazul unei breșe de securitate a datelor care ar putea duce la un risc ridicat și în funcție de circumstanțe, vă vom informa despre acțiunile de remediere pentru a preveni orice alte pagube. Informăm întotdeauna autoritatea sau autoritățile de supraveghere relevante fără întârzieri nejustificate.

Drepturile dumneavoastră

a) Dreptul de acces al persoanei vizate (art. 15 din regulament);
b) Dreptul la rectificare (art. 16 din regulament);
c) Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art.17 din regulament);
d) Dreptul la restricționarea prelucrării (art.18 din regulament);
e) Obligația de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării (art.19 din regulament);
f) Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din regulament);
g) Dreptul la opoziție (art. 21 din regulament);
h) Persoana vizată are dreptul, potrivit art. 22 din regulament: „de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată)”.

Date de contact

Orice solicitare sau întrebare cu privire la protecția datelor cu caracter cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Administrația Şcolilor Sector 6 poate fi transmisă responsabilului de protecția datelor. Acesta poate fi contactat la adresa de e-mail: alexandru.crangea@as6.ro

În exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal, persoanele vizate se pot adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania, Telefon +40.318.059.211, +40.318.059.212, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro